Hlavn strnka | Nov produkty | Mimoriadna ponuka SEPTEMBER 2023


Poloky: 69

Nzov

Ben cennkov cena

Cena

Stav

Objedna


Nsten*2022*PARN Zajmavosti
116/22-02   Nsten*2022*PARN Zajmavosti

9,90

5,00

6x


Nsten* 2022 *PARN* Z_Ulrich
116/22-03   Nsten* 2022 *PARN* Z_Ulrich

11,50

6,50

4x


Nsten MODERN 2022*Z_Ulrich
116/22-08   Nsten MODERN 2022*Z_Ulrich

11,50

6,80

3x


Nsten *FSR 2022*RzneTrakce
116/22-09   Nsten *FSR 2022*RzneTrakce

12,00

6,50

8x


Rh 121 010-3 *SD IVep*
612/H121-010   Rh 121 010-3 *SD IVep*

225,00

209,90

2x


141 015-8 * SD IVep
612/H141-015   141 015-8 * SD IVep

225,00

209,95

1x


Rh181 114-0 * SD IVep
612/H181-114   Rh181 114-0 * SD IVep

225,00

195,95

1x


M296_1003*SD IV_ep*Vindobona*
612/H296-1003   M296_1003*SD IV_ep*Vindobona*

265,00

249,90

1x


T 455,004 * SD IIIep
612/H455-004   T 455,004 * SD IIIep

215,00

204,95

2x


T458_1171 SD IVep*PRAHA-Stred
612/H458-1171   T458_1171 SD IVep*PRAHA-Stred

230,00

219,95

1x


T466_0221 * SD IVep *
612/H466-0221   T466_0221 * SD IVep *

230,00

214,00

2x


T 466,2293 * SD IVep *
612/H466-2293   T 466,2293 * SD IVep *

220,00

204,00

1x


E469_152 SD IVep ( 121 )
612/H469-152   E469_152 SD IVep ( 121 )

225,00

199,95

1x


T478,1005 *SD IVep*Overov-Ser
612/H478-1005   T478,1005 *SD IVep*Overov-Ser

205,00

185,90

2x


T478,1218 * SD IVep
612/H478-1218   T478,1218 * SD IVep

205,00

179,90

2x


*E499,0055 *SD IVep (140)
612/H499-0055   *E499,0055 *SD IVep (140)

230,00

204,95

1x


E499,3060 * SD IVep
612/H499-3060   E499,3060 * SD IVep

230,00

209,95

1x


E 669_2025 * SD IVep
612/H669-2025   E 669_2025 * SD IVep

230,00

209,95

1x


E 669_2133 * SD IVep
612/H669-2133   E 669_2133 * SD IVep

230,00

209,95

1x


714 020-5 * D Vep(reko 735)
612/H714-020   714 020-5 * D Vep(reko 735)

229,00

215,95

1x


Rh 735 245-3 * D Vep *
612/H735-245   Rh 735 245-3 * D Vep *

229,00

205,95

2x


Rh 735 252-9 * SR Vep *
612/H735-252   Rh 735 252-9 * SR Vep *

229,00

205,95

2x


*820 021-4*SD IV-Vep(exM240)
612/H820-021   *820 021-4*SD IV-Vep(exM240)

235,00

209,90

1x


842 008-5  D Vep (exM273_2)
612/H842-008   842 008-5 D Vep (exM273_2)

258,00

215,95

1x


852 003-3*D Vep (exM296__
612/H852-003   852 003-3*D Vep (exM296__

249,50

218,95

1x


Zacns88 CH-WASCO VI_ep*WASCOSA
622/96210000   Zacns88 CH-WASCO VI_ep*WASCOSA

59,60

54,50

2x


Zacns88*CZ-ATRR*VIep*Atir Rail
622/96210006   Zacns88*CZ-ATRR*VIep*Atir Rail

59,60

54,50

1x


Zacns88*CZ-ATRR VIep*Atir Rail
622/96210007   Zacns88*CZ-ATRR VIep*Atir Rail

59,99

54,50

1x


Bai 514-7* SD IVep * PRAHA
622/97110025   Bai 514-7* SD IVep * PRAHA

69,00

63,00

3x


Ba 038-7 * SD IVep * PRAHA
622/97110026   Ba 038-7 * SD IVep * PRAHA

69,00

63,00

3x


Bac 002-7*SD IVep*PRAHA*Leht
622/97110027   Bac 002-7*SD IVep*PRAHA*Leht

69,00

63,00

2x


BRa 033-0*SD IVep*PRAHA*Reta
622/97110028   BRa 033-0*SD IVep*PRAHA*Reta

71,50

68,50

3x


BRa 043-9*SD IVep*BRATISLAVA*
622/97110041   BRa 043-9*SD IVep*BRATISLAVA*

71,50

68,50

2x


Bai 173-1 * SD IVep * BRNO
622/97110042   Bai 173-1 * SD IVep * BRNO

66,00

64,50

2x


Bp 549-3 * SD IVep * PRAHA
622/97110043   Bp 549-3 * SD IVep * PRAHA

66,00

64,50

3x


M286_0009 * SD IVep *
651/T286-0009   M286_0009 * SD IVep *

215,00

195,95

2x


M296_1004* SD IVep *VINDOBONA
651/T296-1004   M296_1004* SD IVep *VINDOBONA

225,00

204,95

3x


M296_1012* SD IVep *VINDOBONA
651/T296-1012   M296_1012* SD IVep *VINDOBONA

225,00

204,95

2x


M296_2018 * SD IVep *
651/T296-2018   M296_2018 * SD IVep *

225,00

204,95

4x


T 478_1003 *SD III-IVep
651/T478-1003   T 478_1003 *SD III-IVep

195,00

175,00

3x


T499_0002 SD IV_ep (759)
651/T499-0002   T499_0002 SD IV_ep (759)

215,00

199,50

1x


T669_0045  SD * IVep
651/T669-0045   T669_0045 SD * IVep

215,00

199,90

1x


T669_1023  SD * IV_ep
651/T669-1023   T669_1023 SD * IV_ep

215,00

199,90

1x


Rh740 800-8* D Vep (ex T448,0
651/T740-800   Rh740 800-8* D Vep (ex T448,0

199,00

183,00

1x


743 005-1 * SD * IVep
651/T743-005   743 005-1 * SD * IVep

199,00

183,00

2x


820 009-9 *SD IVep (exM240_0)
651/T820-009   820 009-9 *SD IVep (exM240_0)

225,00

204,95

3x


820 070-1 *SR Vep (exM240,0)
651/T820-070   820 070-1 *SR Vep (exM240,0)

225,00

204,95

4x


850 029-0 * D Vep (exM286_0)
651/T850-029   850 029-0 * D Vep (exM286_0)

215,00

199,95

2x


STAVEBNICA *Zaes-UNI*Cisterna
66IG/96101007   STAVEBNICA *Zaes-UNI*Cisterna

18,90

15,50

4x


Bai 198-9 SD*4_ep*PRAHA-Vyso
66IG/97000005   Bai 198-9 SD*4_ep*PRAHA-Vyso

63,50

55,95

6x


Bai 241-7 SD*4_ep*PRAHA-Vyso
66IG/97000006   Bai 241-7 SD*4_ep*PRAHA-Vyso

63,50

55,95

7x


Bai 195-5 SD*IVep*PRAHA-Vyso
66IG/97000009   Bai 195-5 SD*IVep*PRAHA-Vyso

63,50

55,95

5x


Bai 514-7 SD IVep*DomSt-PRAHA
66IG/97200000   Bai 514-7 SD IVep*DomSt-PRAHA

63,50

58,45

10x


Ba 038-7 SD IVep*DomSta-PRAHA
66IG/97200001   Ba 038-7 SD IVep*DomSta-PRAHA

63,50

58,45

7x


Bac 002-7 SD IVep*LehtkoPRAH
66IG/97200002   Bac 002-7 SD IVep*LehtkoPRAH

63,50

58,45

11x


BRa 033-0 SD IVep*Bufet*PRAHA
66IG/97200003   BRa 033-0 SD IVep*Bufet*PRAHA

67,50

62,45

10x


Bai 4-4233 SD IIIep*DomSt-PRA
66IG/97200004   Bai 4-4233 SD IIIep*DomSt-PRA

67,50

62,45

6x


Ba 3371*SD IIIep*DomSta-PRAHA
66IG/97200005   Ba 3371*SD IIIep*DomSta-PRAHA

67,50

62,45

6x


Bac 4931*SD IIIep*DomSt-PRAHA
66IG/97200006   Bac 4931*SD IIIep*DomSt-PRAHA

67,50

62,45

1x


BRa 598 SD IIIep *Bufet*PRAHA
66IG/97200007   BRa 598 SD IIIep *Bufet*PRAHA

67,50

66,90

1x


BRa 043-9*SD IVep*BRATISLAVA
66IG/97200014   BRa 043-9*SD IVep*BRATISLAVA

67,50

64,95

4x


Bp 584-0*SD IVep*Den-stNL
66IG/97200015   Bp 584-0*SD IVep*Den-stNL

67,50

62,45

3x


Bp 504-8 * SD IVep * st n_L
66IG/97200016   Bp 504-8 * SD IVep * st n_L

67,50

62,45

2x


B 087-5*SD IVep*Den-st nL
66IG/97200017   B 087-5*SD IVep*Den-st nL

67,50

62,45

3x


B 069-3 * SD IVep * st n_L
66IG/97200018   B 069-3 * SD IVep * st n_L

67,50

62,45

1x


Bai 177-2 SD IVep*DomSt-BRNO
66IG/97200020   Bai 177-2 SD IVep*DomSt-BRNO

67,50

63,50

2x


Bai 173-1 SD IVep*DomSt-BRNO
66IG/97200021   Bai 173-1 SD IVep*DomSt-BRNO

67,50

63,50

3x


L-29 Slovak AF Gen_Stefanik Ac
91/MLCZ7216   L-29 Slovak AF Gen_Stefanik Ac

64,95

26,00

1x


L-29 Slovak AF 2nd Air Win172
91/MLCZ7219   L-29 Slovak AF 2nd Air Win172

64,95

49,00

2x


Hore


Kok / Objednvka
Kok / Objednvka