Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Lokomotvy N | MTB


Parn lokomotvy
Parn lokomotvy

Momentlne nemme v ponuke.


Motorov lokomotvy a motorov vozy
Motorov lokomotvy a motorov vozy

Poloky: 17

Nzov

Cena

Stav

Objedna


749 140 D*V_ep*erve_edTmE
70/N0140 749 140 D*V_ep*erve_edTmE

152,95

1x


T478_3098 SD IV_ep_erven_ed
70/N3098 T478_3098 SD IV_ep_erven_ed

*Akcia / Vpredaj

141,00

2x


T448_0513 SD  IV_ep_
70/N448-0513 T448_0513 SD IV_ep_

159,90

1x


T 458_1149  SD * IV_ep_
70/N458-1149 T 458_1149 SD * IV_ep_

155,99

4x


T466_2037  SD * IV_ep_
70/N466-2037 T466_2037 SD * IV_ep_

159,00

2x


T478_1160 SD*erv_edSt*IV_ep
70/N478-1160 T478_1160 SD*erv_edSt*IV_ep

155,00

1x


T478_3162 SD IV_ep*Zelen_ed
70/N478-3162 T478_3162 SD IV_ep*Zelen_ed

152,95

1x


T478_4021 SD IV_ep_ervenZLpr
70/N478-4021 T478_4021 SD IV_ep_ervenZLpr

154,90

1x


742 033-4  D-Cargo * V_ep_
70/N742-033 742 033-4 D-Cargo * V_ep_

156,99

1x


742 058-1  D * V_ep_
70/N742-058 742 058-1 D * V_ep_

156,99

1x


749 140 D * V_ep *
70/N749-140 749 140 D * V_ep *

*Novinka-predobjednvka

154,00

0x


750 131-3 SR*V_ep*Modred-lt
70/N750-131 750 131-3 SR*V_ep*Modred-lt

141,99

3x


751 165-2 D *V_ep*erv-ltPr
70/N751-165 751 165-2 D *V_ep*erv-ltPr

152,95

1x


753 127 D *V_ep* Zeleno-ed
70/N753-127 753 127 D *V_ep* Zeleno-ed

152,95

1x


754 062 D*V_ep*erven-ltPru
70/N754-062 754 062 D*V_ep*erven-ltPru

*Akcia / Vpredaj

152,95

1x


852 025-6 D V_ep_ (exM296__
70/N852-025 852 025-6 D V_ep_ (exM296__

*Novinka-predobjednvka

184,00

0x


853 004-0 SD IV_ep_ (exM296__
70/N853-004 853 004-0 SD IV_ep_ (exM296__

*Novinka-predobjednvka

184,00

0x


Objednanie tovaru
cez Internet >>

Elektrick lokomotvy
Elektrick lokomotvy

Momentlne nemme v ponuke.