Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Lokomotvy H0 | LILIPUT


Liliput Nrnberg Deutschland
Liliput Nrnberg Deutschland

(Kliknite pre otvorenie strnky vrobcu v novom okne)

Parn lokomotvy
Parn lokomotvy

Poloky: 15

Nzov

Cena

Stav

Objedna


VLAK*BR42 1701-Osobn-Mask*DRB
61L/130002   VLAK*BR42 1701-Osobn-Mask*DRB

546,90

1x


BR84 009 * DRB IIep
61L/131203   BR84 009 * DRB IIep

318,95

1x


BR84 011 * DR IIIep
61L/131204   BR84 011 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

329,90

0x


BR 93,1447 * BB IIIep
61L/131406   BR 93,1447 * BB IIIep

*Novinka-predobjednvka

315,00

0x


Rh 378,07 * BB IIep
61L/131407   Rh 378,07 * BB IIep

*Novinka-predobjednvka

315,00

0x


Rh 378,27 * BB IIep
61L/131409   Rh 378,27 * BB IIep

*Novinka-predobjednvka

315,00

0x


BR42 547*Alied Forces-Brit*IIe
61L/131504   BR42 547*Alied Forces-Brit*IIe

*Novinka-predobjednvka

355,00

0x


*BR 52*II-IIIep*SD-CFL-SNCF
61L/131520   *BR 52*II-IIIep*SD-CFL-SNCF

339,90

2x


Rh 52 1198 * BB IIIep
61L/131525   Rh 52 1198 * BB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

357,00

0x


HOe*U Nr_2 -Zillertalbahn*VIep
61L/141470   HOe*U Nr_2 -Zillertalbahn*VIep

*Novinka-predobjednvka

209,00

0x


HOe*U 298_56*Club-760* VIep
61L/141472   HOe*U 298_56*Club-760* VIep

*Novinka-predobjednvka

209,00

0x


555_3008 SD III-VIep*BRATISLA
61L/555-3008   555_3008 SD III-VIep*BRATISLA

699,00

1x


555_3011 SD III-IVep*BRATISLA
61L/555-3011   555_3011 SD III-IVep*BRATISLA

*Novinka-predobjednvka

699,00

0x


555_3212 SD III-IVep*BRATISLA
61L/555-3212   555_3212 SD III-IVep*BRATISLA

*Novinka-predobjednvka

699,00

0x


555_3254 SD III-IVep*BRATISLA
61L/555-3254   555_3254 SD III-IVep*BRATISLA

*Novinka-predobjednvka

699,00

0xKok / Objednvka
Kok / Objednvka

Motorov lokomotvy a motorov vozy
Motorov lokomotvy a motorov vozy

Poloky: 2

Nzov

Cena

Stav

Objedna


Rh 5146_202 * BB IVep
61L/133130   Rh 5146_202 * BB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

279,90

0x


Rh5146,204+6546,208 *BB IVep
61L/133131   Rh5146,204+6546,208 *BB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

419,90

0xKok / Objednvka
Kok / Objednvka

Elektrick lokomotvy
Elektrick lokomotvy

Momentlne nemme v ponuke.