Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Vagny H0 | Osobn a rchlikov vagny


Osobn a rchlikov vagny
Osobn a rchlikov vagny

Poloky: 236

Nzov

Cena

Stav

Objedna


TWINDEXX Vario-Set vag* IC *DB
621/44504 TWINDEXX Vario-Set vag* IC *DB

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

246,90

0x


TWINDEXX Vario IC 1_tr DB VIep
621/44505 TWINDEXX Vario IC 1_tr DB VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

75,90

0x


TWINDEXX Vario IC 2_tr*DB VIep
621/44506 TWINDEXX Vario IC 2_tr*DB VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

75,90

0x


TWINDEXX Vario-IC SetVagon*DCC
621/44507 TWINDEXX Vario-IC SetVagon*DCC

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

436,40

0x


TWINDEXX Vario IC 1_tr DB*DCC*
621/44508 TWINDEXX Vario IC 1_tr DB*DCC*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

123,40

0x


TWINDEXX Vario IC 2_tr*DB*DCC*
621/44509 TWINDEXX Vario IC 2_tr*DB*DCC*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

123,40

0x


TWINDEXX Vario*Vloen Vag_2tr
621/44510 TWINDEXX Vario*Vloen Vag_2tr

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

cena nebola ete stanoven

0x


TWINDEXX Vario*Vloen2_tr*DCC
621/44512 TWINDEXX Vario*Vloen2_tr*DCC

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

cena nebola ete stanoven

0x


Cid DRG *Stutg* II_ep_
621/45107 Cid DRG *Stutg* II_ep_

*Akcia / Vpredaj

43,95

1x


Cid 94375 DRG *II_ep
621/45108 Cid 94375 DRG *II_ep

*Akcia / Vpredaj

43,95

1x


C4dB BB III_ep_*Prv_Vagon
621/45151 C4dB BB III_ep_*Prv_Vagon

*Novinka-predobjednvka

94,90

0x


AB4 *Stetin04282 KPEV I_ep_
621/45203 AB4 *Stetin04282 KPEV I_ep_

*Akcia / Vpredaj

59,99

3x


AB 4u*K_P_E_V_*I_ep_
621/45204 AB 4u*K_P_E_V_*I_ep_

*Akcia / Vpredaj

59,99

2x


Cu BB III_ep_
621/45634 Cu BB III_ep_

*Akcia / Vpredaj

53,49

2x


Set*Cu_CDu* BB III_ep_
621/45635 Set*Cu_CDu* BB III_ep_

*Akcia / Vpredaj

153,99

1x


SET*Rheingold-vagony DRG II_ep
621/45916 SET*Rheingold-vagony DRG II_ep

*Novinka-predobjednvka

290,90

0x


Rheingold-Vlak DRG*DCCzvukSvet
621/45918 Rheingold-Vlak DRG*DCCzvukSvet

*Novinka-predobjednvka

712,50

0x


B4e-28_52 DB III_ep_
621/46410 B4e-28_52 DB III_ep_

*Novinka-predobjednvka

61,65

0x


B4e-28_52 DB III_ep_
621/46411 B4e-28_52 DB III_ep_

*Novinka-predobjednvka

61,65

0x


B4e-28_52 DB III_ep_
621/46412 B4e-28_52 DB III_ep_

*Novinka-predobjednvka

61,65

0x


WR4-28_51 DSG III_ep_
621/46414 WR4-28_51 DSG III_ep_

*Novinka-predobjednvka

61,65

0x


Ae 305 DB IV_ep_*18-43 060-4
621/46416 Ae 305 DB IV_ep_*18-43 060-4

*Novinka-predobjednvka

61,60

0x


Ae 305 DB IV_ep_*18-43 061-2
621/46417 Ae 305 DB IV_ep_*18-43 061-2

*Novinka-predobjednvka

61,60

0x


De 949 DB IV_ep_ *Sluobn
621/46418 De 949 DB IV_ep_ *Sluobn

*Novinka-predobjednvka

61,60

0x


WR(e) 151 DB IV_ep_
621/46419 WR(e) 151 DB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

61,60

0x


WGk 822 DB IV_ep_
621/46420 WGk 822 DB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

61,60

0x


Bai 273-0 SD IV_ep*Ds*LIBEREC
622/110012 Bai 273-0 SD IV_ep*Ds*LIBEREC

58,95

5x


Bai 241-7 SD IV_ep*VD_PRAHA
622/110014 Bai 241-7 SD IV_ep*VD_PRAHA

58,95

3x


Byz-k 282-2 D V_ep*_TEBOV*
622/110015 Byz-k 282-2 D V_ep*_TEBOV*

58,95

4x


By 408-2 SD IVep*DoSt*N_ZMKY
622/110016 By 408-2 SD IVep*DoSt*N_ZMKY

58,95

20x


Bai 195-5 SD IV_ep*VozD-PRAHA
622/110017 Bai 195-5 SD IV_ep*VozD-PRAHA

58,95

7x


Da99-10 033-4*SD IVep*DePRAHA
622/210008 Da99-10 033-4*SD IVep*DePRAHA

*Novinka-predobjednvka

63,00

0x


D 99-18 161-6*D V_ep*DepPRAHA
622/210009 D 99-18 161-6*D V_ep*DepPRAHA

*Novinka-predobjednvka

63,00

0x


D 99-18 235*SD IV_ep*TURNOV*
622/210010 D 99-18 235*SD IV_ep*TURNOV*

*Novinka

63,00

3x


2-diel*D Railjet*VI_ep_*ECONO
624/JC70215 2-diel*D Railjet*VI_ep_*ECONO

*Novinka-predobjednvka

119,90

0x


2-diel*D Railjet*VI_ep*Retau
624/JC70216 2-diel*D Railjet*VI_ep*Retau

*Novinka-predobjednvka

127,90

0x


3-diel*D Railjet*VI_ep_*Basic
624/JC70306 3-diel*D Railjet*VI_ep_*Basic

*Akcia / Vpredaj

220,00

1x


3-diel*D Railjet*VI_ep_*Basic
624/JC70308 3-diel*D Railjet*VI_ep_*Basic

*Novinka-predobjednvka

209,90

0x


2diel*DOSTO City Shuttle*WIESE
624/JC76202 2diel*DOSTO City Shuttle*WIESE

*Novinka-predobjednvka

119,90

0x


3diel*DOSTO City Shuttle*WIESE
624/JC76602 3diel*DOSTO City Shuttle*WIESE

*Novinka-predobjednvka

179,90

0x


Vagn*UIC-X BB*1_2_tr_*Green
624/JC90000 Vagn*UIC-X BB*1_2_tr_*Green

*Novinka-predobjednvka

65,90

0x


Vagn*UIC-X BB* 2_tr_*Green
624/JC90001 Vagn*UIC-X BB* 2_tr_*Green

*Novinka-predobjednvka

65,90

0x


Vagn*UIC-X BB *Jaffa*1_2_tr
624/JC90002 Vagn*UIC-X BB *Jaffa*1_2_tr

*Novinka-predobjednvka

65,90

0x


Vagn*UIC-X BB *Jaffa* 2_tr_
624/JC90003 Vagn*UIC-X BB *Jaffa* 2_tr_

*Novinka-predobjednvka

65,90

0x


Vagn*UIC-X BB*1_2_tr*Orange*
624/JC90004 Vagn*UIC-X BB*1_2_tr*Orange*

*Novinka-predobjednvka

65,90

0x


Vagn*UIC-X BB*2_tr_*Orange*
624/JC90005 Vagn*UIC-X BB*2_tr_*Orange*

*Novinka-predobjednvka

65,90

0x


DApza DB-AG VI_ep*IC2-poschod
625/23248 DApza DB-AG VI_ep*IC2-poschod

*Novinka-predobjednvka

94,99

0x


DBpza DB-AG VI_ep*1*IC2-Poscho
625/23249 DBpza DB-AG VI_ep*1*IC2-Poscho

*Novinka-predobjednvka

94,99

0x


DBpbzfa DB-AG Riadiaci*IC2-pos
625/23250 DBpbzfa DB-AG Riadiaci*IC2-pos

*Novinka-predobjednvka

132,99

0x


DBpza DB-AG VI_ep*2*IC2-poscho
625/23251 DBpza DB-AG VI_ep*2*IC2-poscho

*Novinka-predobjednvka

94,99

0x


DBpza DB-AG Vi_ep*3*IC2-poscho
625/23252 DBpza DB-AG Vi_ep*3*IC2-poscho

*Novinka-predobjednvka

94,99

0x


B3 * DB * III_ep_ *Oddielov*
625/234454 B3 * DB * III_ep_ *Oddielov*

*Akcia / Vpredaj

22,89

3x


Bd-21b *DB III_ep_*Oddielov*
625/234455 Bd-21b *DB III_ep_*Oddielov*

*Akcia / Vpredaj

22,89

4x


CC Kl_K_Bay_Sts_B*I_ep_*ExTPC
625/MA41358 CC Kl_K_Bay_Sts_B*I_ep_*ExTPC

61,69

1x


CC Kl_K_Bay_Sts_B*I_ep_*ExTPC
625/MA41359 CC Kl_K_Bay_Sts_B*I_ep_*ExTPC

61,69

1x


ABB Kl_K_Bay_Sts_B*I_ep_*ExTP
625/MA41369 ABB Kl_K_Bay_Sts_B*I_ep_*ExTP

61,69

1x


Batoin_PP KBStB*I_ep_*ExTBC
625/MA41379 Batoin_PP KBStB*I_ep_*ExTBC

61,79

1x


C4 Kl_K_W_Sts_E*I_ep_* 4_tr
625/MA42143 C4 Kl_K_W_Sts_E*I_ep_* 4_tr

56,99

1x


SET-Osobn vagny*K_Bay_Sts_B_
625/MA43984 SET-Osobn vagny*K_Bay_Sts_B_

*Zava -20%

249,95

1x


MyWorld *ICE Vagny* set 3ks
625/MY44108 MyWorld *ICE Vagny* set 3ks

*Akcia / Vpredaj

27,30

1x


MyWorld*ICE Retauran Vagon
625/MY44114 MyWorld*ICE Retauran Vagon

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

9,95

0x


MyWorld*Lkovy_Spac*NIGHT Li
625/MY44115 MyWorld*Lkovy_Spac*NIGHT Li

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

9,95

0x


Be 129-7 SD IV_ep*PrahaVROVI
626/25047 Be 129-7 SD IV_ep*PrahaVROVI

45,00

3x


F 5-0670 SD IIIep*Praha Tno
626/561501 F 5-0670 SD IIIep*Praha Tno

*Akcia / Vpredaj

99,95

2x


F 064-6 SD IV_ep*Voz_DepPRAHA
626/561503 F 064-6 SD IV_ep*Voz_DepPRAHA

*Akcia / Vpredaj

99,95

2x


TOUREX-2*DR III*WLAB+WR+Sdr+Bc
627/4257 TOUREX-2*DR III*WLAB+WR+Sdr+Bc

*Novinka-predobjednvka

216,20

0x


SET*WLAB4ge DR III_ep*MITROPA*
627/4258 SET*WLAB4ge DR III_ep*MITROPA*

*Novinka-predobjednvka

108,10

0x


DR-SET * A+AB+Bc DR IV_ep*
627/4259 DR-SET * A+AB+Bc DR IV_ep*

*Novinka-predobjednvka

161,80

0x


DR-SET * B+B+WRm DR IV_ep *
627/4260 DR-SET * B+B+WRm DR IV_ep *

*Novinka-predobjednvka

161,80

0x


Wp+WPC CIWL*Pullman III_ep_
627/J4127 Wp+WPC CIWL*Pullman III_ep_

*Novinka-predobjednvka

115,00

0x


Bp 203-307 2_tr_ DR III_ep_
628/50276 Bp 203-307 2_tr_ DR III_ep_

*Akcia / Vpredaj

56,50

1x


Spac Vag_*OBB* logoTEN * V_ep
628/50580 Spac Vag_*OBB* logoTEN * V_ep

46,95

2x


Spac Vag_*BB* logo BB V_ep_
628/50581 Spac Vag_*BB* logo BB V_ep_

*Akcia / Vpredaj

44,99

1x


WLAB RD VI_ep_ *RZD dizajn*
628/52109 WLAB RD VI_ep_ *RZD dizajn*

*Akcia / Vpredaj

63,00

1x


Lokov vagon*1957*SD IV_ep_
628/52120 Lokov vagon*1957*SD IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bcmz BB V_ep_ *Lehtkov*
628/52550 Bcmz BB V_ep_ *Lehtkov*

63,00

1x


Bcmz BB V-VI_ep_ *Lehtkov*
628/52555 Bcmz BB V-VI_ep_ *Lehtkov*

*Novinka-predobjednvka

65,00

0x


Bcmz BB V-VI_ep_ *Lehtkov*
628/52556 Bcmz BB V-VI_ep_ *Lehtkov*

*Novinka-predobjednvka

65,00

0x


Amz BB V_ep_ *Eurofima*Z-typ*
628/52622 Amz BB V_ep_ *Eurofima*Z-typ*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bmz BB V_ep_ *Eurofima*Z-typ*
628/52633 Bmz BB V_ep_ *Eurofima*Z-typ*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


RegioJet*Bizn_Intern-Cafe**VIe
628/52647 RegioJet*Bizn_Intern-Cafe**VIe

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bbvmz BB V_VI_ep_ *Eurofima*
628/52648 Bbvmz BB V_VI_ep_ *Eurofima*

*Akcia / Vpredaj

63,00

1x


Bmz D VI_ep_*NAJBRT* (exBB)
628/52751 Bmz D VI_ep_*NAJBRT* (exBB)

*Novinka-predobjednvka

64,80

0x


ABmz BB*Upgrade D V-VI_ep_
628/52760 ABmz BB*Upgrade D V-VI_ep_

60,95

2x


ABmz D VI_ep_*NAJBRT* (exBB)
628/52761 ABmz D VI_ep_*NAJBRT* (exBB)

*Novinka-predobjednvka

64,80

0x


Bmee D typ-Z * V_ep_Zel-Biel*
628/52926 Bmee D typ-Z * V_ep_Zel-Biel*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bmeer ZSSK typ-Z *VI_ep*Blonsk
628/52929 Bmeer ZSSK typ-Z *VI_ep*Blonsk

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


BDgmee D V_ep_*Typ-Z*Zel-Biel
628/52932 BDgmee D V_ep_*Typ-Z*Zel-Biel

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Ameer ZSSK VI_ep_Typ-Z*BLONSKI
628/52949 Ameer ZSSK VI_ep_Typ-Z*BLONSKI

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


WLABmee D*JLV_Praha NewDecor*
628/52952 WLABmee D*JLV_Praha NewDecor*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Apee D V_VIep*KLMA*Typ-Y*_B
628/52962 Apee D V_VIep*KLMA*Typ-Y*_B

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bpee D V_VIep*KLMA*Typ-Y*_B
628/52972 Bpee D V_VIep*KLMA*Typ-Y*_B

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


WRmz D V-VI_ep_*Logo-D*
628/52980 WRmz D V-VI_ep_*Logo-D*

66,95

1x


setWLABm RD_U V_ep_*Os-WesEX
628/55136 setWLABm RD_U V_ep_*Os-WesEX

*Akcia / Vpredaj

179,99

1x


setWLAB RD V_VI_ep_*Modr_erv
628/55139 setWLAB RD V_VI_ep_*Modr_erv

*Akcia / Vpredaj

127,00

2x


SET-3*EC84*Bolona-Mnchov*BB
628/55145 SET-3*EC84*Bolona-Mnchov*BB

*Akcia / Vpredaj

116,99

1x


Set*ADRIA Express*BB IV-V_ep_
628/55164 Set*ADRIA Express*BB IV-V_ep_

*Novinka-predobjednvka

270,00

0x


EC Porta Bohemica*1*D VI_ep*
628/55170 EC Porta Bohemica*1*D VI_ep*

*Akcia / Vpredaj

184,95

1x


Set*Lokov vag*1957*SD IIIep
628/55173 Set*Lokov vag*1957*SD IIIep

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


SET*RegioJet*Busines-Relax*VIe
628/55174 SET*RegioJet*Busines-Relax*VIe

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


PORTA BOHEMICA*Ampz+Bmz D VIe
628/55184CD PORTA BOHEMICA*Ampz+Bmz D VIe

*Vianon akcia 2018

119,99

9x


Apee139+Bpee237 D VIep*NAJBRT
628/55192 Apee139+Bpee237 D VIep*NAJBRT

*Novinka-predobjednvka

131,20

0x


ER WIEN-BRATISLAVA*ZSSK_SR*Ve
628/90059 ER WIEN-BRATISLAVA*ZSSK_SR*Ve

*Vianon akcia 2018

169,95

5x


Amee+Bmee+BDshmeer ZSSK *V_ep_
628/90081 Amee+Bmee+BDshmeer ZSSK *V_ep_

*Vianon akcia 2018

169,95

19x


3xWLABmee RD VIep*Moscow_Pari
628/LS48024 3xWLABmee RD VIep*Moscow_Pari

*Akcia / Vpredaj

215,85

1x


2x*Bcmz*D V_ep*ed_SvED*Leh
628/LS48150 2x*Bcmz*D V_ep*ed_SvED*Leh

*Akcia / Vpredaj

124,95

4x


2xBcmz+WLABmz 173 D V_ep*JLV*
628/LS48151 2xBcmz+WLABmz 173 D V_ep*JLV*

*Akcia / Vpredaj

199,99

1x


Set*CANOPUS DB-AG VI_ep_WLABmz
628/LS49051 Set*CANOPUS DB-AG VI_ep_WLABmz

*Akcia / Vpredaj

205,95

2x


Bap 129-1 SD IV_ep_*Poschodov
62B/2500-09 Bap 129-1 SD IV_ep_*Poschodov

65,00

1x


Bap 132-5 SD IV_ep_*Poschodov
62B/2500-10 Bap 132-5 SD IV_ep_*Poschodov

65,00

1x


Bap 128-3 SD IV_ep_*Poschodov
62B/2500-11 Bap 128-3 SD IV_ep_*Poschodov

65,00

1x


M152+Blm SD*Polo-STAVEBNnefar
62B/7900 M152+Blm SD*Polo-STAVEBNnefar

90,50

1x


M152 * Polo-STAVENBICA*Nefarbe
62B/7910 M152 * Polo-STAVENBICA*Nefarbe

68,00

1x


Baafx 564-4*SD*FARBEN-PoloST
62B/7981-564-4 Baafx 564-4*SD*FARBEN-PoloST

57,00

1x


Blm 604-7*SD*FARBEN-PoloSTAV
62B/7981-604-7 Blm 604-7*SD*FARBEN-PoloSTAV

57,00

1x


Baafx 798-2*SD*FARBEN-PoloST
62B/7981-798-2 Baafx 798-2*SD*FARBEN-PoloST

57,00

1x


Baafx 813-9*SD*FARBEN-PoloST
62B/7981-813-9 Baafx 813-9*SD*FARBEN-PoloST

57,00

1x


M152+Blm SD*FARBEN-STAVENB
62B/7999-0201 M152+Blm SD*FARBEN-STAVENB

149,99

1x


810_268-3+Baafx161-9*SD*FARBE
62B/7999-268S 810_268-3+Baafx161-9*SD*FARBE

149,99

1x


C4 P WL 19103 DB III_ep*Spac
62ESU/36150 C4 P WL 19103 DB III_ep*Spac

*Novinka-predobjednvka

61,00

0x


B4 WL 19112 DB III_ep_*Spac
62ESU/36151 B4 WL 19112 DB III_ep_*Spac

*Novinka-predobjednvka

61,00

0x


WGye 10814-Mz DB III_ep_
62ESU/36152 WGye 10814-Mz DB III_ep_

*Novinka-predobjednvka

61,00

0x


WGye831 11-591 DB IV_ep_
62ESU/36153 WGye831 11-591 DB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

61,00

0x


WGye831 43-591 DB IV_ep_
62ESU/36154 WGye831 43-591 DB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

61,00

0x


By(e)667 28-11 567 DB IV_ep_
62ESU/36155 By(e)667 28-11 567 DB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

59,00

0x


By(e)667 28-11 259 DB IV_ep_
62ESU/36156 By(e)667 28-11 259 DB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

59,00

0x


AByse 630 37-11 556 DB IV_ep_
62ESU/36157 AByse 630 37-11 556 DB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

59,00

0x


BRye 693 85-53 018 DB IV_ep_
62ESU/36158 BRye 693 85-53 018 DB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

59,00

0x


B4iph 32178 BB IIIa_ep_*
62ESU/36160 B4iph 32178 BB IIIa_ep_*

*Dopredaj, u nebude v sortimente

54,90

1x


B4iph 32183 BB IIIa_ep_*
62ESU/36161 B4iph 32183 BB IIIa_ep_*

*Dopredaj, u nebude v sortimente

54,90

1x


AB4iph 22546 BB IIIa_ep_*
62ESU/36162 AB4iph 22546 BB IIIa_ep_*

54,90

1x


C3 pr11 SD III_ep_*Odielov*
62F/507005 C3 pr11 SD III_ep_*Odielov*

*Akcia / Vpredaj

48,70

1x


Bpmz *REGIO DB* V_ep_
62F/875105 Bpmz *REGIO DB* V_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

49,00

1x


Bcm 247 DB IV_ep*Ro-La*Lehtko
62H/11026 Bcm 247 DB IV_ep*Ro-La*Lehtko

*Akcia / Vpredaj

39,00

5x


USTC-wappen *DB*USarmy* IV_ep,
62H/11212 USTC-wappen *DB*USarmy* IV_ep,

*Dopredaj, u nebude v sortimente

39,90

1x


CIWL-1*Wien-Nizza-Cannes*I_ep_
62HT/44014 CIWL-1*Wien-Nizza-Cannes*I_ep_

*Novinka-predobjednvka

289,00

0x


CIWL-2*Wien-Nizza-Cannes*I_ep_
62HT/44015 CIWL-2*Wien-Nizza-Cannes*I_ep_

*Novinka-predobjednvka

289,00

0x


CIWL-1*Calais-MediterraEX*I_ep
62HT/44018 CIWL-1*Calais-MediterraEX*I_ep

*Novinka-predobjednvka

289,00

0x


CIWL-2*Calais-MediterraEX*I_ep
62HT/44019 CIWL-2*Calais-MediterraEX*I_ep

*Novinka-predobjednvka

289,00

0x


C3-4010 SD III_ep_*Oddielov*
62P/53162 C3-4010 SD III_ep_*Oddielov*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

55,00

0x


C4ip BB III_ep_
62P/53280 C4ip BB III_ep_

*Akcia / Vpredaj

44,49

3x


Balm 28-05 000-3 SD III_ep_
62P/53281 Balm 28-05 000-3 SD III_ep_

44,49

8x


Bpm SBB*Eurocity*2_tr_ V_ep
62P/57629 Bpm SBB*Eurocity*2_tr_ V_ep

*Akcia / Vpredaj

27,50

1x


Bi DR III_ep_ * Osobn *
62P/57631 Bi DR III_ep_ * Osobn *

18,45

2x


Bp DR III_ep_ * Osobn *
62P/57633 Bp DR III_ep_ * Osobn *

18,45

1x


Railjet 1_tr BB VI_ep_
62P/57642 Railjet 1_tr BB VI_ep_

31,50

1x


Railjet 2_tr_ BB VI_ep_
62P/57643 Railjet 2_tr_ BB VI_ep_

31,50

1x


Railjet *Buffet* BB VI_ep_
62P/57644 Railjet *Buffet* BB VI_ep_

31,50

1x


Railjet 2_tr_ D VI_ep
62P/57649 Railjet 2_tr_ D VI_ep

31,50

1x


Railjet BB VI_ep*Riadiaci
62P/57672 Railjet BB VI_ep*Riadiaci

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

56,90

0x


DBpz ALEX VI_ep_
62P/57687 DBpz ALEX VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

41,35

0x


DBpz ALEX VI_ep_
62P/57688 DBpz ALEX VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

41,35

0x


Bmz Eurofima BB IV_ep_*Orange
62P/58660 Bmz Eurofima BB IV_ep_*Orange

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

31,50

0x


Amz Eurofima BB IV_ep_*Orange
62P/58661 Amz Eurofima BB IV_ep_*Orange

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

31,50

0x


Bm PL-PKPIC VI_ep*PKP InterCit
62P/58662 Bm PL-PKPIC VI_ep*PKP InterCit

*Akcia / Vpredaj

29,50

2x


Beelm S VI_ep_*Vekopriestor
62P/58664 Beelm S VI_ep_*Vekopriestor

*Akcia / Vpredaj

29,00

1x


Bcmz BB V_ep_*EC Desing*Leht
62P/58666 Bcmz BB V_ep_*EC Desing*Leht

*Vianon akcia 2018

29,95

2x


Bcmz BB V_ep_*NACHTZUG*Lehtk
62P/58667 Bcmz BB V_ep_*NACHTZUG*Lehtk

*Vianon akcia 2018

29,95

4x


Apm SBB V_ep_
62P/58668 Apm SBB V_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

31,50

0x


Bpm SBB V_ep_
62P/58669 Bpm SBB V_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

31,50

0x


Ampeer 204-1 ZSSK VIep*Blonski
62P/58674 Ampeer 204-1 ZSSK VIep*Blonski

*Vianon akcia 2018

30,00

22x


Bmpeer 222-0*ZSSK VIep*Blonski
62P/58675 Bmpeer 222-0*ZSSK VIep*Blonski

*Vianon akcia 2018

30,00

28x


IC 2 DoSto*Riadiaci*DB-AG VIep
62P/58800 IC 2 DoSto*Riadiaci*DB-AG VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

56,50

0x


IC 2 DoSt 2_tr_ DB AG VI_ep_
62P/58801 IC 2 DoSt 2_tr_ DB AG VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

37,59

0x


IC 2 DoSt 1_tr_ DB AG VI_ep_
62P/58802 IC 2 DoSt 1_tr_ DB AG VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

37,59

0x


DoSto 2_tr_ DB Regio VI_ep_
62P/58803 DoSto 2_tr_ DB Regio VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

37,59

0x


DoSto 1_+2_tr_ DB Regio VI_ep_
62P/58804 DoSto 1_+2_tr_ DB Regio VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

37,59

0x


Riadiaci DoSto DB Regio VI_ep_
62P/58805 Riadiaci DoSto DB Regio VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

56,50

0x


Bm 235 DB IV_ep_ *IC-Oddielov
62P/59663 Bm 235 DB IV_ep_ *IC-Oddielov

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

47,49

0x


Bpmz 291 DB IV_ep_*IC-Vekopri
62P/59664 Bpmz 291 DB IV_ep_*IC-Vekopri

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

47,49

0x


Bdh 120A 632-6 PKP V_ep_
62P/96650 Bdh 120A 632-6 PKP V_ep_

*Akcia / Vpredaj

42,20

1x


Bh 120A 001-0 PKP V_ep_
62P/96651 Bh 120A 001-0 PKP V_ep_

*Akcia / Vpredaj

42,20

1x


Rchlik_Vag 111A PKP V_ep_
62P/97600 Rchlik_Vag 111A PKP V_ep_

*Novinka-predobjednvka

47,50

0x


Rchlik_Vag_112A PKP V_ep_
62P/97601 Rchlik_Vag_112A PKP V_ep_

*Novinka-predobjednvka

47,50

0x


Rchlik_Vag_111A PKP IV_ep_
62P/97602 Rchlik_Vag_111A PKP IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

47,50

0x


Rchlik_Vag_112A PKP IV_ep_
62P/97603 Rchlik_Vag_112A PKP IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

47,50

0x


OsvetlenieVag*EUROFIMA 1_tr-6x
62R/3161 OsvetlenieVag*EUROFIMA 1_tr-6x

*Akcia / Vpredaj

11,89

2x


OsvetlenieVag*EUROFIMA 2_tr-6x
62R/3262 OsvetlenieVag*EUROFIMA 2_tr-6x

*Akcia / Vpredaj

12,00

2x


OsvetlenieVag*EUROFIMA 1_2tr-6
62R/3361 OsvetlenieVag*EUROFIMA 1_2tr-6

*Akcia / Vpredaj

12,00

2x


OsVag*Bie DB III_ep*Donnerbch
62R/44201 OsVag*Bie DB III_ep*Donnerbch

*Akcia / Vpredaj

19,90

1x


OsVag*ABiw DB*III_ep*Donnerbc
62R/44211 OsVag*ABiw DB*III_ep*Donnerbc

*Akcia / Vpredaj

19,90

1x


RchlVag*BB V_ep*1_2_tr*EUROF
62R/44645 RchlVag*BB V_ep*1_2_tr*EUROF

48,90

1x


Baaitr DR IV_ep_*Osobn vagn
62R/54202 Baaitr DR IV_ep_*Osobn vagn

19,90

1x


Baai DR IV_ep_*Osobn vagn
62R/54203 Baai DR IV_ep_*Osobn vagn

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

22,90

0x


Bi 4-7588 SD III_ep_*Osob_vag
62R/54335 Bi 4-7588 SD III_ep_*Osob_vag

15,40

9x


Set*Railjet* BB VI_ep*4-dieln
62R/64188 Set*Railjet* BB VI_ep*4-dieln

*Novinka-predobjednvka

299,90

0x


ABmz Eurofima 1_2 D VI_ep_
62R/64643 ABmz Eurofima 1_2 D VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

45,90

1x


ABmpez BB IV_ep_*StrednDv
62R/64667 ABmpez BB IV_ep_*StrednDv

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

51,90

0x


BDmpez BB IV_ep_*StrDvSLU
62R/64670 BDmpez BB IV_ep_*StrDvSLU

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

51,90

0x


Poschodov A*IC 2000 SBB V-VIe
62R/64850 Poschodov A*IC 2000 SBB V-VIe

*Dopredaj, u nebude v sortimente

104,00

1x


Poschodov B*IC 2000*SBB V-VIe
62R/64851 Poschodov B*IC 2000*SBB V-VIe

*Dopredaj, u nebude v sortimente

104,00

1x


Poschodov B*IC 2000*SBB V-VIe
62R/64852 Poschodov B*IC 2000*SBB V-VIe

*Dopredaj, u nebude v sortimente

104,00

2x


ABa SD III_ep_* Rchlik_Vagn
62R/64894 ABa SD III_ep_* Rchlik_Vagn

*Akcia / Vpredaj

49,99

4x


Set*Reko Potov Vagony*DR IVe
62R/74111 Set*Reko Potov Vagony*DR IVe

*Novinka-predobjednvka

89,90

0x


SET*Osobn vlak BB IV_ep_
62R/74130 SET*Osobn vlak BB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


SET*BB Regionalexpress*VI_ep_
62R/74132 SET*BB Regionalexpress*VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

144,90

0x


Poschodov-Vlak*K_Mazowieckie
62R/74160 Poschodov-Vlak*K_Mazowieckie

*Novinka-predobjednvka

329,90

0x


Poschod-Vag*K_Mazowieckie*VIep
62R/74161 Poschod-Vag*K_Mazowieckie*VIep

*Novinka-predobjednvka

99,90

0x


Eurofima 1-2_tr_GYSEV VI_ep_
62R/74333 Eurofima 1-2_tr_GYSEV VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

48,90

0x


Eurofima 2_tr_GYSEV VI_ep_*I*
62R/74334 Eurofima 2_tr_GYSEV VI_ep_*I*

*Novinka-predobjednvka

48,90

0x


Eurofima 2_tr_GYSEV VI_ep_*II*
62R/74335 Eurofima 2_tr_GYSEV VI_ep_*II*

*Novinka-predobjednvka

48,90

0x


Ampz 013-1*A-RJ*Regio Jet*VIep
62R/74336 Ampz 013-1*A-RJ*Regio Jet*VIep

47,90

7x


Bmz 018-8 *A-RJ *RegioJet*VIep
62R/74337 Bmz 018-8 *A-RJ *RegioJet*VIep

47,90

6x


Bmz 027-6 A-RJ*RegioJet*VI_ep_
62R/74338 Bmz 027-6 A-RJ*RegioJet*VI_ep_

47,90

11x


B3ge DR IV_ep_ REKO
62R/74450 B3ge DR IV_ep_ REKO

*Novinka-predobjednvka

44,90

0x


Bag(e) DR IV_ep_ REKO
62R/74451 Bag(e) DR IV_ep_ REKO

*Novinka-predobjednvka

44,90

0x


Baag(e) DR IV_ep_ REKO
62R/74452 Baag(e) DR IV_ep_ REKO

*Novinka-predobjednvka

44,90

0x


Bagtr(e) DR IV_ep_ REKO
62R/74453 Bagtr(e) DR IV_ep_ REKO

*Novinka-predobjednvka

57,90

0x


Baagtr(e) DR IV_ep_ REKO
62R/74454 Baagtr(e) DR IV_ep_ REKO

*Novinka-predobjednvka

44,90

0x


Dag(e) DR IV_ep_*REKO*Batoina
62R/74455 Dag(e) DR IV_ep_*REKO*Batoina

*Novinka-predobjednvka

44,90

0x


Post3(e) DR IV_ep_REKO*Potov
62R/74456 Post3(e) DR IV_ep_REKO*Potov

*Novinka-predobjednvka

44,90

0x


Apmz125 DB V-VI_ep*_IC-Vekopr
62R/74650 Apmz125 DB V-VI_ep*_IC-Vekopr

*Novinka-predobjednvka

59,90

0x


HOe* KBD4i DR, IV_ep_*PackWag
62S/03960 HOe* KBD4i DR, IV_ep_*PackWag

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

43,10

0x


HOe* KBD4i DR, III_ep_*PackWa
62S/03963 HOe* KBD4i DR, III_ep_*PackWa

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

43,10

0x


HOe*Packwagen DR * IV_Ep_
62S/03970 HOe*Packwagen DR * IV_Ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

43,10

0x


HOe 2xKB4i DR IV_ep_
62S/03990 HOe 2xKB4i DR IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

85,40

0x


HOe 2xKB4i HSB V_ep_
62S/03991 HOe 2xKB4i HSB V_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

85,40

0x


HOe 2xKB4i DR IV_ep_
62S/03993 HOe 2xKB4i DR IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

85,40

0x


HOm 2xKB4i DR IV_ep_
62S/13990 HOm 2xKB4i DR IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

74,40

1x


A * MAV-Start *V_ep_*typ-Y*
62S/74751 A * MAV-Start *V_ep_*typ-Y*

*Akcia / Vpredaj

42,99

1x


Bim (ex Ci-3) SD III_ep_
62S/74842 Bim (ex Ci-3) SD III_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

34,10

1x


DFsa SD IV_ep_*Potov*1_100
62S/74861 DFsa SD IV_ep_*Potov*1_100

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

44,55

0x


WLAB ZSSK VI_ep_*typ-Y*Lkov
62S/74873 WLAB ZSSK VI_ep_*typ-Y*Lkov

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

50,85

0x


Aee 004-7 D 1_tr_ VI_ep_
62S/74874 Aee 004-7 D 1_tr_ VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

46,95

3x


Bee 503-5 D 2_tr_ VI_ep_*
62S/74875 Bee 503-5 D 2_tr_ VI_ep_*

*Akcia / Vpredaj

46,95

1x


Bee 540-7 D 2_tr_ VI_ep_*
62S/74876 Bee 540-7 D 2_tr_ VI_ep_*

*Akcia / Vpredaj

46,95

2x


Wgr DR IV_ep_*MITROPA Bufet*
62S/74903 Wgr DR IV_ep_*MITROPA Bufet*

*Novinka-predobjednvka

35,35

0x


B4ge DR III_ep_ *Typ-Y*
62S/74910 B4ge DR III_ep_ *Typ-Y*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

50,10

0x


Am DR IV_ep_ *Typ-Y*
62S/74911 Am DR IV_ep_ *Typ-Y*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

50,10

0x


ABm DR IV_ep_ *Typ-Y*
62S/74912 ABm DR IV_ep_ *Typ-Y*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

50,10

0x


Bm DR IV_ep_ *Typ-Y*
62S/74913 Bm DR IV_ep_ *Typ-Y*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

50,10

0x


Ba 3033 SD III_ep_ *Typ-Y*
62S/74914 Ba 3033 SD III_ep_ *Typ-Y*

50,10

9x


ABa 2026 *SD III_ep*Typ-Y*1_2
62S/74915 ABa 2026 *SD III_ep*Typ-Y*1_2

50,10

9x


Aa MAV IV_ep_ *Typ Y-B70*
62S/74917 Aa MAV IV_ep_ *Typ Y-B70*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

50,10

0x


ABa MAV IV_ep_ *Typ Y-B70*
62S/74918 ABa MAV IV_ep_ *Typ Y-B70*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

50,10

0x


Ba MAV IV_ep_ *Typ Y-B70*
62S/74919 Ba MAV IV_ep_ *Typ Y-B70*

*Novinka-predobjednvka

50,10

0x


Hore

Objednanie tovaru
cez Internet >>